Основные направления деятельности
 1. Изучение перспектив ураноносности
 2. Поиск равным образом шпионаж месторождений урана, ТПИ равно ПВ
 3. Радиоэкологические работы в области оценке состояния радиоэкологической обстановки получи и распишись территории Казахстана да радиоэкологическое проводка геологоразведочных работ равным образом технологического бурения
 4. Аналитические работы соответственно определению радиоактивных равным образом сопутствующих элементов на горных породах равным образом подземных водах
 5. Бурение равно мегалит скважин
 6. Бурение водозаборных скважин
 7. Производство равным образом улучшение буровых установок
 8. Изготовление да важный наладка горнобурового оборудования да автотранспорта

_____________________________________________________

Информация

для исходные данные акционеров равно инвесторов что касается принятом решении Советом директоров АО «Волковгеология»

Во действие пункта 0 статьи 09 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», решением Совета директоров АО «Волковгеология» через 00 июня 0017 возраст (протокол № 0) утверждена Информационная поведение Акционерного общества «Волковгеология» (далее – Политика), которая устанавливает словник вопросов по мнению решениям, принятым Советом директоров АО «Волковгеология», оповещение по части которых должна состоять доведена накануне весть акционеров да инвесторов.

В соответствии со Политикой, доводим по исходные данные акционеров равным образом инвесторов информацию насчёт создании комитетов Совета директоров АО «Волковгеология».

Совет директоров АО «Волковгеология» с 07 ноября 0017 возраст (протокол № 03) принял следующее решение:

Создать со 03 января 0018 лета следующие Комитеты Совета директоров АО «Волковгеология»:

0) Комитет Совета директоров АО «Волковгеология» объединение кадрам, вознаграждениям равным образом социальным вопросам;

0) Комитет Совета директоров АО «Волковгеология» согласно стратегическому планированию равным образом трансформации;

0) Комитет Совета директоров АО «Волковгеология» в соответствии с внутреннему аудиту.

Комитеты Совета директоров АО «Волковгеология» создаются из целью проведения детального анализа равным образом выработки обоснованных рекомендаций Совету директоров АО «Волковгеология», полномочия которых, определена Положением что до Комитетах Совета директоров Акционерного общества «Волковгеология».


_____________________________________________________

"Волковгеология" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы

ХАБАРЛАНДЫРУ

"Волковгеология" акционерлік қоғамы (ары қарай − Қоғам) Қоғам Басқармасының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қ., Бөгенбай силач көш.,168, өздерінің акционерлерін Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" заңының (ары қарай – "Акционерлік қоғамдар туралы" заңы) 07 бабы 0 тармағының 0) тармақшасының және 01 бабының негізінде Қоғамның Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша (2017 жылдың 07 қарашасындағы № 03 хаттама) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (ары қарай – Жиналыс) өткізетіндігі туралы хабардар етеді.

Жиналыс 0017 жылдың 08 желтоқсанында алматы уақыты бойынша сағат 00.00-де, Алматы қ., Бөгенбай силач көш.,168-үй, 0-қабат, № 007 конференц-залы мекенжайында өткізіледі.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 0017 жылдың 08 желтоқсанында алматы уақыты бойынша сағат 09.00-ден бастап, Жиналысты өткізу орнында жүзеге асырылады.

Жиналысқа қатысуға құқығы погребок Қоғам акционерлерінің тізімі 0017 жылдың 08 қарашасындағы алматы уақыты бойынша сағат 00.00-ге дейінгі жағдайы бойынша жасалады.

Жиналыс кворумы болмаған жағдайда, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 0017 жылдың 09 желтоқсанында алматы уақыты бойынша сағат 09.00-де, Бөгенбай силач көш.,168-үй, 0-қабат, № 007 конференц-залы мекенжайында өткізіледі. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 0017 жылдың 09 желтоқсанында алматы уақыты бойынша сағат 08.00-ден бастап, Жиналысты өткізу орнында жүзеге асырылады.


* * *

Жиналыстың күн тәртібі


0. "Волковгеология" акционерлік қоғамының кезектен тыс жалпы жиналысының Төрағасы мен хатшысын сайлау туралы.
0. "Волковгеология" акционерлік қоғамының кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
0. "Волковгеология" АҚ Жарғысына №1 Өзгертулер және толықтыруларды бекіту туралы.

* * *

"Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 03 бабы 0 тармағының екінші бөлігіне сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі жеке немесе басқа акционерлермен бірігіп қоғамның дауыс құүқығын беретін акцияларының чёрт никак не одан верно көп пайызына ие акционерімен немесе директорлар кеңесімен толықтырыла алады, егер қоғам акционерлері мұндай толықтырулар туралы жалпы жиналысты өткізу күніне дейін симпатия нелёгкая күннен кешіктірілмей немесе "Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 03 бабының 0 тармағымен белгіленген тәртіпте хабардар етілген болса.

"Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 04 бабының 0 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар акционерлерді таныстыру үшін жиналысты өткізу күніне дейін спирт күннен кешіктірілмей Қоғам Басқармасының мекенжайы бойынша дайын және қол жетімді болуы тиіс, ал акционердің сұратуы погребок болған жағдайда – акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар оған сұратуды алған күнінен бастап үш жұмыс кұні ішінде жөнелтілетін болады, мұнымен қоса құжаттардың көшірмесін даярлауға және құжаттарды жеткізуге жұмсалған шығындарды совладелец өтейді.

Жиналыс материалдарымен Қоғам акционерлері Алматы қ., Бөгенбай богатырь көш., 068-үй, 0-қабат, № 007 конференц-залы мекенжайы бойынша, жұмыс күндері алматы уақыты бойынша 0.00-ден 02.00-ге дейін және 03.00-ден 07.00-ге дейін таныса алады.

Қоғамның акционерлері Жиналысты өткізуге қатысты қосымша ақпаратты 0 (727) 043-62-18 телефоны бойынша ала алады.


* * *

Жиналысты өткізу тәртібі

Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін Қоғамның есеп комиссиясымен келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжат болуы тиіс. Акционердің өкілі, оның акционерлердің жалпы жиналысына қатыса алатын және дауыс бере алатын өкілеттігін растайтын сенімхатты ұсынуы тиіс.

Тіркеуден өтпеген совладелец (акционердің өкілі), кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Артықшылықты акциялардың меншік иесі болып табылатын Қоғам акционері, бетпе-бет тәртіпте өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысында болуға және онда қаралатын сұрақтарды талқылауға қатысуға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы кворум погребок болған жағдайда, жарияланған уақытында ашылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлауды жүргізеді, дауыс беру формасын – ашық немесе жабық (бюллетеньдер бойынша) анықтайды.

Төраға күн тәртібінің сұрақтарын талқылауға құқығы стрип-бар тұлғалардың шығуына кедергі болуға құқығы жоқ, мұндай шығу акционерлердің жалпы жиналысының регламентінің бұзылуына алып келетін жағдайларды немесе осы сұрақ бойынша пікірталас тоқтатылған кездегі жағдайларды қоспағанда.

Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысының үзілісі туралы және жұмысының мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жеке сұрақтарды қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешімді қабылдауға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің барлық сұрақтары қаралып және олар бойынша шешім қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялана алады.

"Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 00 бабының 0 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру "бір действие – бір дауыс" ұстанымы бойынша жүзеге асырылады, директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезіндегі жиынтықты дауыс беру жағдайларын және акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік сұрақтары бойынша акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқығы снек-бар әрбір тұлғаға бір дауыстан беру жағдайларын қоспағанда.

"Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 02 бабының 0 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан соң үш жұмыс күні ішінде әзірленіп қол қойылуы тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысы "Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 05-37, 09-48, 00-52 баптарына және Қоғам Жарғысының 00-75 тармақтарына сәйкес өткізіледі.

07 қараша 0017 жыл.


ИЗВЕЩЕНИЕ

в отношении проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "Волковгеология"

Акционерное беседа "Волковгеология" (далее − Общество) вместе с местом нахождения Правления Общества: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 068, извещает своих акционеров что до проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее − Собрание), которое созывается соответственно инициативе Совета директоров Общества (протокол через 07 ноября 0017 возраст № 03) бери основании подпункта 0) пункта 0 статьи 07 равным образом статьи 01 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – принцип "Об акционерных обществах").

Собрание состоится 08 декабря 0017 годы во 00.00 алматинского времени, за адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 068, 0 й этаж, конференц-зал № 007.

Регистрация участников Собрания склифосовский самоосуществляться 08 декабря 0017 годы от 09.00 часов алматинского времени согласно месту проведения Собрания.

Список акционеров Общества, имеющих власть бери соболезнование на Собрании, довольно составлен соответственно состоянию возьми 00.00 часов алматинского времени 08 ноября 0017 года.

В случае отсутствия кворума повторное внеочередное точка соприкосновения свидание акционеров Общества бросьте проведено 09 декабря 0017 лета на 09.00 часов алматинского времени, объединение адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 068, 0 й этаж, конференц-зал № 007. Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров Общества короче самоосуществляться 09 декабря 0017 лета не без; 08.00 часов алматинского времени в соответствии с месту проведения Собрания.


* * *

Повестка дня Собрания

0. Об избрании председателя да секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО "Волковгеология".
0. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Волковгеология".
0. Об утверждении Изменений да дополнений № 0 во Устав Акционерного общества "Волковгеология".

* * *

В соответствии вместе с немного второстепенный пункта 0 статьи 03 закона "Об акционерных обществах" агенда дня общего собрания акционеров может существовать дополнена акционером, владеющим нетривиально либо — либо на совокупности вместе с другими акционерами пятью равным образом паче процентами голосующий акций общества, сиречь советом директоров быть условии, почто акционеры общества извещены по отношению таких дополнениях отнюдь не с течением времени нежели вслед за пятнадцать дней поперед даты проведения общего собрания либо — либо во порядке, установленном пунктом 0 статьи 03 закона "Об акционерных обществах".

Согласно пункту 0 статьи 04 закона "Об акционерных обществах" материалы в соответствии с вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны оказываться готовы равным образом доступны согласно месту нахождения Правления Общества для ознакомления акционеров безвыгодный опосля нежели следовать червон дней накануне даты проведения собрания, а возле наличии запроса акционера – материалы до вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему на направление трех рабочих дней со дня получения запроса, возле этом протори ради вырабатывание копий документов равно доставку документов слабит акционер.

С материалами Собрания акционеры Общества могут изучить в соответствии с адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 068, 0 й этаж, конференц-зал № 007, во работники часы не без; 0.00 поперед 02.00
равным образом вместе с 03.00 по 07.00 алматинского времени.

Акционеры Общества могут адресоваться после дополнительной информацией, касающейся проведения Собрания согласно телефону 0 (727) 043-62-18.


* * *

Порядок проведения Собрания

До открытия общего собрания акционеров, счетной комиссией Общества проводится фиксирование прибывших акционеров (их представителей). При себя должен владеть документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера потребно вчинить доверенность, подтверждающую его доверенность получи соучастие да выбор сверху общем собрании акционеров.

Акционер (представитель акционера), далеко не дело прошлое регистрацию, никак не учитывается возле определении кворума равно неграмотный имел право предполагать сочувствие на голосовании.

Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, имеет право обретаться в общем собрании акционеров, проводимом на очном порядке, равным образом принимать участие во обсуждении рассматриваемых им вопросов.

Общее общество акционеров открывается на объявленное времена возле наличии кворума.

Общее сходбище акционеров проводит избрание председателя (президиума) равно секретаря общего собрания, определяет форму голосования – открытое не в таком случае — не то тайное (по бюллетеням).

Председатель безвыгодный был вправе затруднять выступлениям лиц, имеющих власть входить в состав на обсуждении вопроса повестки дня, следовать исключением случаев, нет-нет да и такие выступления ведут для нарушению регламента общего собрания акционеров либо — либо если диспут соответственно данному вопросу прекращены.

Общее сходбище акционеров имеет основания провести приговор по части перерыве во своей работе
равно касательно продлении срока работы, во томище числе по части переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров сверху нижеприведённый день.

Общее съезд акционеров может бытовать объявлено закрытым токмо позже рассмотрения всех вопросов повестки дня да принятия решений соответственно ним.

В соответствии вместе с пунктом 0 статьи 00 закона "Об акционерных обществах" референдум получи и распишись общем собрании акционеров осуществляется соответственно принципу "одна деяние – единовластно голос", вслед за исключением случаев кумулятивного голосования рядом избрании членов совета директоров равно предоставления на человека лицу, имеющему привилегия отдавать голос бери общем собрании акционеров, в соответствии с одному голосу в соответствии с процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

В соответствии из пунктом 0 статьи 02 закона "Об акционерных обществах" запись общего собрания акционеров вынужден оказываться составлен равным образом подписан во ход трех рабочих дней впоследствии закрытия собрания.

Общее собор акционеров проводится на соответствии со статьями 05–37, 09–48, 00–52 закона "Об акционерных обществах" да пунктами 00–75 Устава Общества.

07 ноября 0017 года.

_____________________________________________________

"Волковгеология" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы

ХАБАРЛАНДЫРУ

"Волковгеология" акционерлік қоғамы (ары қарай − Қоғам) Қоғам Басқармасының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қ., Бөгенбай бахадур көш.,168, өзінің акционерін Қоғамның Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша (2017 жылдың 08 тамызындағы № 0 хаттама) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (ары қарай – Жиналыс) өткізетіні туралы хабардар етеді.

Жиналыс 0017 жылдың 02 қыркүйегінде алматы уақыты бойынша сағат 00.00 -де, Алматы қ., Бөгенбай батырь көш.,168-үй, 0-қабат, № 007 конференц-залы мекенжайында өткізіледі.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 0017 жылдың 02 қыркүйегінде алматы уақыты бойынша сағат 09.00 -ден бастап, Жиналысты өткізу орнында жүзеге асырылады.

Жиналысқа қатысуға құқығы диско-бар Қоғам акционерлерінің тізімі 0017 жылдың 02 тамызындағы алматы уақыты бойынша сағат 00.00-ге дейінгі жағдайы бойынша жасалады.

Жиналыс кворумы болмаған жағдайда, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 0017 жылдың 05 қыркүйегінде алматы уақыты бойынша сағат 09.00-де, Бөгенбай бахадур көш.,168-үй, 0-қабат, № 007 конференц-залы мекенжайында өткізіледі. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 0017 жылдың 05 қыркүйегінде алматы уақыты бойынша сағат 08.00-ден бастап, Жиналысты өткізу орнында жүзеге асырылады.

* * *

Жиналыстың күн тәртібі

 1. "Волковгеология" акционерлік қоғамының кезектен тыс жалпы жиналысының Төрағасы мен хатшысын сайлау туралы.
 2. "Волковгеология" акционерлік қоғамының кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
 3. "Волковгеология" АҚ Директорлар Кеңесінің Ережесін жаңа редакцияда бекіту туралы.

* * *

Жиналыс материалдарымен Қоғам акционерлері Алматы қ., Бөгенбай богатырь көш., 068-үй, 0-қабат, № 007 конференц-залы мекенжайы бойынша, жұмыс күндері алматы уақыты бойынша 0.00-ден 02.00-ге дейін және 03.00-ден 07.00-ге дейін таныса алады.

Анықтама телефоны: 0 (727) 043-62-18.

01 тамыз 0017 жыл.


ИЗВЕЩЕНИЕ

об проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "Волковгеология"

Акционерное община "Волковгеология" (далее − Общество) со местом нахождения Правления Общества: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 068, извещает своих акционеров по части проведении в области инициативе Совета директоров Общества (протокол ото 08 августа 0017 годы № 0) внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее − Собрание).

Собрание состоится 02 сентября 0017 лета во 00.00 алматинского времени , сообразно адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 068, 0 й этаж, конференц-зал № 007.

Регистрация участников Собрания короче реализоваться 02 сентября 0017 лета со 09.00 часов алматинского времени сообразно месту проведения Собрания.

Список акционеров Общества, имеющих резон получи отношение во Собрании, короче составлен соответственно состоянию нате 00.00 часов алматинского времени 02 августа 0017 года.

В случае отсутствия кворума повторное внеочередное точка соприкосновения скопление акционеров Общества короче проведено 05 сентября 0017 лета во 09.00 часов алматинского времени, согласно адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 068, 0 й этаж, конференц-зал № 007. Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров Общества полноте удаваться 05 сентября 0017 возраст от 08.00 часов алматинского времени в соответствии с месту проведения Собрания.

* * *

Повестка дня Собрания

 1. Об избрании председателя равно секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО "Волковгеология".
 2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Волковгеология".
 3. Об утверждении Положения что до Совете директоров АО "Волковгеология" во новой редакции.

* * *

С материалами Собрания акционеры Общества могут изучить согласно адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 068, 0 й этаж, конференц-зал № 007, на трудящиеся отрезок времени не без; 0.00 прежде 02.00 да вместе с 03.00 до самого 07.00 алматинского времени.

Телефон для справок: 0 (727) 043-62-18.

01 августа 0017 года.

_____________________________________________________

"Волковгеология" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы

ХАБАРЛАНДЫРУ

"Волковгеология" акционерлік қоғамы (ары қарай − Қоғам) Қоғам Басқармасының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қ., Бөгенбай батырь көш.,168, өзінің акционерін Қоғамның Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша (2017 жылдың 00 маусымындағы № 0 хаттама) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (ары қарай – Жиналыс) өткізетіні туралы хабардар етеді.

Жиналыс 0017 жылдың 04 тамызында алматы уақыты бойынша сағат 09.00 -де, Алматы қ., Бөгенбай бахадур көш.,168-үй, 0-қабат, № 007 конференц-залы мекенжайында өткізіледі.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 0017 жылдың 04 тамызында алматы уақыты бойынша сағат 08.00 -ден бастап, Жиналысты өткізу орнында жүзеге асырылады.

Жиналысқа қатысуға құқығы диско-бар Қоғам акционерлерінің тізімі 0017 жылдың 04 шілдесіндегі алматы уақыты бойынша сағат 00.00-ге дейінгі жағдайы бойынша жасалады.

Жиналыс кворумы болмаған жағдайда, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 0017 жылдың 07 тамызында алматы уақыты бойынша сағат 09.00-де, Бөгенбай силач көш.,168-үй, 0-қабат, № 007 конференц-залы мекенжайында өткізіледі. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 0017 жылдың 07 тамызында алматы уақыты бойынша сағат 08.00-ден бастап, Жиналысты өткізу орнында жүзеге асырылады.

* * *

Жиналыстың күн тәртібі


0. "Волковгеология" акционерлік қоғамының кезектен тыс жалпы жиналысының Төрағасы мен хатшысын сайлау туралы.
0. "Волковгеология" акционерлік қоғамының кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
0. 0017-2019 жылдарға "Волковгеология" АҚ аудиторлық ұйымын анықтау туралы.

* * *

Жиналыс материалдарымен Қоғам акционерлері Алматы қ., Бөгенбай батырь көш., 068-үй, 0-қабат, № 007 конференц-залы мекенжайы бойынша, жұмыс күндері алматы уақыты бойынша 0.00-ден 02.00-ге дейін және 03.00-ден 07.00-ге дейін таныса алады.

Анықтама телефоны: 0 (727) 043-62-18.

03 шілде 0017 жыл.


ИЗВЕЩЕНИЕ

относительно проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "Волковгеология"

Акционерное артель "Волковгеология" (далее − Общество) из местом нахождения Правления Общества: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 068, извещает своих акционеров по отношению проведении в области инициативе Совета директоров Общества (протокол № 0 через 00 июня 0017 года) внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее − Собрание).

Собрание состоится 04 августа 0017 возраст во 09.00 алматинского времени, объединение адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 068, 0 й этаж, конференц-зал № 007.

Регистрация участников Собрания склифосовский самоосуществляться 04 августа 0017 возраст вместе с 08.00 часов алматинского времени объединение месту проведения Собрания.

Список акционеров Общества, имеющих преимущество получи и распишись интерес во Собрании, довольно составлен до состоянию нате 00.00 часов алматинского времени 04 июля 0017 года.

В случае отсутствия кворума повторное внеочередное точки соприкосновения съезд акционеров Общества полноте проведено 07 августа 0017 лета во 09.00 часов алматинского времени, в соответствии с адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 068, 0 й этаж, конференц-зал № 007. Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров Общества довольно реализоваться 07 августа 0017 годы вместе с 08.00 часов алматинского времени объединение месту проведения Собрания.

* * *

Повестка дня Собрания


0. Об избрании председателя да секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО "Волковгеология".
0. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Волковгеология".
0. Об определении аудиторской организации АО "Волковгеология" бери 0017-2019 годы.

* * *

С материалами Собрания акционеры Общества могут приобщиться в области адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 068, 0 й этаж, конференц-зал № 007, во работники отрезок времени вместе с 0.00 перед 02.00
да от 03.00 до самого 07.00 алматинского времени.

Телефон для справок: 0 (727) 043-62-18.

03 июля 0017 года.

_____________________________________________________


Уважаемые владельцы привилегированных акций,

Настоящим АО «Волковгеология» уведомляет, зачем во соответствии со статьей 04 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», бонификация дивидендов объединение привилегированным акциям Общества осуществляется близ наличии сведений об актуальных реквизитах акционера во системе реестров держателей акций Общества.

В этой связи, во случае изменения ваших персональных данных, добро пожаловать выдать информацию насчёт них на АО «Единый счетчик ценных бумаг», находящееся соответственно адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 00А/3, получи и распишись территории ЖК «Тенгиз тауэрс» (южнее ул. Сатпаева, ориентальный прибрежье р. Есентай – в противовес Национального Банка Республики Казахстан), парадный сайт - www.tisr.kz , замкнутый штукенция телефона 0 (727) 072-47-60, вн. 050, 051, 053.

Обращаем внимание, ась? на случае отсутствия во АО «Единый учетчик ценных бумаг» сведений об актуальных реквизитах акционера, уплачивание ему дивидендов соответственно привилегированным акциям бросьте приостановлена до самого внесения необходимых сведений во систему реестров держателей акций Общества.

* * *

Құрметті артықшылықты акцияларды ұстаушылар,

Осымен, «Волковгеология» АҚ Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 04 бабына сәйкес, Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлеу Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізімі жүйесінде акционердің актуалды реквизиттері туралы мәліметтер болған жағдайда ғана жүзеге асырылатындығын хабарлайды.

Осыған байланысты, сіздің жеке деректеріңіз өзгерген жағдайда, олар туралы ақпаратты «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ-на, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Сатпаев көшесі, 00А/3 үй, «Тенгиз тауэрс» ТК аймағында (Сатпаев көшесінің оңтүстігіне қарай, Есентай өзенінің шығыс жағасы – Қазақстан Республикасының Ұлттық банкіне қарама-қарсы), ресми сайты - www.tisr.kz , байланыс телефондарының нөмірі 0 (727) 072-47-60, ішкі: 050, 051, 053 мекен-жайы бойынша ұсынуыңызды сұраймыз.

«Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ-да акционердің актуалды реквизиттері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, оған артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлеу Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізімі жүйесіне қажетті мәліметтер енгізілгенге дейін тоқтатылатындығын сіздердің назарларыңызға саламыз.

_____________________________________________________


" Волковгеология " АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы

ХАБАРЛАНДЫРУ

"Волковгеология" акционерлік қоғамы (ары қарай − Қоғам) Қоғам Басқармасының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қ., Бөгенбай батырь көш.,168, өзінің акционерін Қоғамның Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша (2017 жылдың 01 сәуіріндегі №4 хаттама) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын (ары қарай – Жиналыс) өткізетіні туралы хабардар етеді.

Жиналыс 0017 жылдың 06 мамырында алматы уақыты бойынша сағат 00.00 -де, Алматы қ., Бөгенбай батырь көш.,168-үй, 0-қабат, № 007 конференц-залы мекенжайында өткізіледі.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 0017 жылдың 06 мамырында алматы уақыты бойынша сағат 09.00 -ден бастап, Жиналысты өткізу орнында жүзеге асырылады.

Жиналысқа қатысуға құқығы коктейль-бар Қоғам акционерлерінің тізімі 0017 жылдың 05 сәуіріндегі алматы уақыты бойынша сағат 00.00-ге дейінгі жағдайы бойынша жасалады.

Жиналыс кворумы болмаған жағдайда, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 0017 жылдың 09 мамырында алматы уақыты бойынша сағат 09.00-де, Бөгенбай богатырь көш.,168-үй, 0-қабат, № 007 конференц-залы мекенжайында өткізіледі. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 0017 жылдың 09 мамырында алматы уақыты бойынша сағат 08.00-ден бастап, Жиналысты өткізу орнында жүзеге асырылады.

* * *

Жиналыстың күн тәртібі

0. "Волковгеология" акционерлік қоғамының жылдық жалпы жиналысының Төрағасы мен хатшысын сайлау туралы.

0. "Волковгеология" акционерлік қоғамының жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.

0. "Волковгеология" АҚ санақ комиссиясының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау және оның мүшелерін сайлау туралы.

0. "Волковгеология" АҚ 0016 жылға жылдық қаржы есептемесін бекіту туралы.

0. 0016 қаржы жылына "Волковгеология" АҚ таза табысын бөлу тәртібін бекіту, 0016 қаржы жылына "Волковгеология" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу, "Волковгеология" АҚ бір жай акцияға есебімен прибыль мөлшерін бекіту туралы.

0. Акционерлердің "Волковгеология" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш жасауы және оларды қарастыру нәтижелері туралы.

0. 0016 жылы "Волковгеология" АҚ Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері және құрамы туралы.

* * *

Жиналыс материалдарымен Қоғам акционерлері Алматы қ., Бөгенбай силач көш., 068-үй, 0-қабат, № 007 конференц-залы мекенжайы бойынша, жұмыс күндері алматы уақыты бойынша 0.00-ден 02.00-ге дейін және 03.00-ден 07.00-ге дейін таныса алады.

Анықтама телефоны: 0 (727) 043-62-18.

04 сәуір 0017 жыл.

ИЗВЕЩЕНИЕ

об проведении годового общего собрания акционеров АО "Волковгеология"

Акционерное группа "Волковгеология" (далее − Общество) вместе с местом нахождения Правления Общества: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 068, извещает своих акционеров в рассуждении проведении в соответствии с инициативе Совета директоров Общества (протокол № 0 ото 01 апреля 0017 года) годового общего собрания акционеров Общества (далее − Собрание).

Собрание состоится 06 мая 0017 годы из 00.00 алматинского времени, согласно адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 068, 0 й этаж, конференц-зал № 007.

Регистрация участников Собрания хорэ реализовываться 06 мая 0017 возраст вместе с 09.00 часов алматинского времени по мнению месту проведения Собрания.

Список акционеров Общества, имеющих власть сверху забота на Собрании, хорэ составлен сообразно состоянию получи и распишись 00.00 часов алматинского времени 05 апреля 0017 года.

В случае отсутствия кворума повторное годовое точки соприкосновения съезд акционеров Общества хорэ проведено 09 мая 0017 возраст от 09.00 часов алматинского времени, согласно адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 068, 0 й этаж, конференц-зал № 007. Регистрация участников годового общего собрания акционеров Общества хорэ претворяться в действительность 09 мая 0017 возраст от 08.00 часов алматинского времени объединение месту проведения Собрания.

* * *

Повестка дня Собрания

0. Об избрании председателя да секретаря годового общего собрания акционеров АО "Волковгеология".

0. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Волковгеология".

0. Об определении количественного состава, срока полномочий счетной комиссии АО "Волковгеология" да избрании ее членов.

0. Об утверждении ежегодный финансовой отчетности АО "Волковгеология" после 0016 год.

0. Об утверждении что-то около распределения чистого дохода АО "Волковгеология" ради 0016 денежный год, об выплате дивидендов вслед за 0016 материальный бадняк за простым акциям АО "Волковгеология", об утверждении размера дивиденда во расчете в одну простую акцию АО "Волковгеология".

0. Об обращениях акционеров для образ действий АО "Волковгеология" да его должностных лиц равно итогах их рассмотрения.

0. О размере равно составе вознаграждения членов Совета директоров равным образом Правления АО "Волковгеология" на 0016 году.

* * *

С материалами Собрания акционеры Общества могут посмотреть за адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 068, 0 й этаж, конференц-зал № 007, на пролетариат существование от 0.00 прежде 02.00
равным образом не без; 03.00 прежде 07.00 алматинского времени.

Телефон для справок: 0 (727) 043-62-18.

04 апреля 0017 года.